Capryloyl Salicylic Acid

[ka-pril-ōil, sa-lə-si-lik, a-səd]